Ordförande
Anders Widén hälsade alla välkomna och särskilt Marinchefen Jan Thörnqvist som
var kvällens föredragshållare. Vi var 44 personer på klubbmötet.

Ordförande
informerade om ”After Marinstridsdag” som genomfördes på mässen
Bastion Aurora i Karlskrona den 27 januari. Det var nära 100 personer som
umgicks och Minklubben lyckades värva nio medlemmar under kvällen.

Anders
meddelade att han kommer sluta i Försvarsmakten och börja på TRSM som kommer ta
över skärgårdstrafiken i Stockholms mellersta skärgård. Anders avser därför avgå
som ordförande vid nästa årsmöte.

Vi fick sedan
en orientering av Bertil Hult om Sjöofficerssällskapets i Stockholm (SOSS)
framtidsplaner. SOSS Service AB har haft kontrakt med Kobol Group för att sköta
mässen/restauranten på Segelkronan och konferensverksamheten på Kastellet. SOSS
Service AB har i december 2015 övertagits av Kobol. SOSS är nu en renodlad
medlemsförening. Mässen kommer att fortsätta fungera som vanligt och
medlemmarna ska inte märka någon skillnad i verksamheten.

Åke Foghammar i
föreningen M20 informerade om fartyget M20’s 75-års jubileum och den
jubileumsseglats som kommer genomföras under 2016. Resan går från Stockholm
runt kusten till Göteborg, därefter Göta kanal och hem igen. Man kan mönstra
ombord under hela eller delar av seglatsen mot en avgift. Mer information finns
minsveparen.se. Åke informerade också
om behovet av sponsring för att bland annat reparera skador i förstäven.

Marinchefen
presenterade Marinen under ingressen ’Ökad operativ effekt till 2020’. Marinen står på fyra
pelare; ubåtar, korvetter, minröjningsfartyg och amfibieförbandet. Verksamheten
2015 gicks igenom och den förändrade omvärldsbilden med ökad aktivitet i Östersjön,
IS och flyktingströmmar. Planerade övningar och insatser 2016 presenterades och
hur de marina förbanden sömlöst övergår från övningsverksamhet till att genomföra
insats. Marinchefen presenterade hur han ser att de marina förbanden bör
utvecklas för att stå starka. Glädjande för sällskapet var att sjöminan är
tillbaka i de operativa scenarierna och ses som en avskräckande resurs. Försvarsmakten
har nyligen övergått från värnpliktsförsvar till anställda soldater och sjömän.
Nu ska Försvarsmakten i ett upplägg som kallas ’GU ny’ genomföra
grundutbildning för frivilliga. För Marinen blir utbildningstiden 9 månader,
mot den tidigare tre månader långa GMU, varefter sjömännen kommer till
fartygen. Det finns också behov av att rekrytera fler officerare framöver och
reservofficersutbildningen kommer återupptas. Marinchefen avslutade med att
Marinen är på rätt väg. Stay calm and carry on!

Efter middagen
fick de närvarande möjligheter att ställa frågor och diskutera kvällens föredrag.

//Gunnar Hansen